Acronime

Acronime :
AF Asociatie Familiala
AM Autoritate de Management
AMIGO Ancheta asupra Fortei de Munca în Gospodarii
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ANCA Agentia Nationala de Consultanta Agricola
ANCFS Autoritatea Nationala pentru Coordonarea Fondurilor Structurale
ANIF Administratia Nationala pentru Îmbunatatiri Funciare
ANPA Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
ANCPI Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
ANZM Agentia Nationala a Zonei Montane
APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
APIA Agentia de Plati si Interventii în Agricultura
ARS Autoritatea Româna pentru Silvicultura
ASA Ancheta Structurala în Agricultura
ASAS Academia de Stiinte Agricole si Silvice
ASN Anuarul Statistic National
BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
BEI Banca Europeana de Investitii
BIM Biroul International al Muncii
BIRD Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
CE Comunitatea Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
CEFIDEC Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati
CLC Corine Land Cover
CMEF Cadrul Comun de Monitorizare si Evaluare
CNC Comitet National de Coordonare
CRESC Comitete Regionale de Evaluare Strategica si Corelare
CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
DADR Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
DCA Directiva Cadru pentru Apa
DGDR Directia Generala Dezvoltare Rurala
DGDFCP Directia Generala Dezvoltare Forestiera si Consolidarea Proprietatii
DRU Dezvoltarea Resurselor Umane
FC Fond de Coeziune
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala
FEP Fondul European de Pescuit
FEGA Fondul European de Garantare Agricola
FIDA Fondul International de Dezvoltare Agricola
FRDMR Federatia Româna pentru Dezvoltare Montana si Rurala
FSE Fondul Social European
GAEC Bune Conditii Agricole si de Mediu
GAL Grup de Actiune Locala
GES Gaze cu Efect de Sera
GIL Grupuri de Initiativa Locala
HACCP Analiza Pericolelor si punctelor Critice de Control
HNV Valoare Naturala Ridicata
IACS Sistem Integrat de Administrare si Control
ICAS Institutul de Cercetari Agricole si Silvice
ICDA Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrara
ICPA Institutul de Cercetare pentru Pedologie si Agrochimie
IMM Întreprinderi Mici si Mijlocii
INS Institutul National de Statistica
IPSTA Indicatorul privind Pasarile Specifice Terenurilor Agricole
ISO Organizatia Internationala pentru Standardizare
ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânatoare
LDSC Linii Directoare Strategice Comune
LFA Zone defavorizate
MAFA Acord Multianual de Finantare
MAB Omul si biosfera
MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
MEF Ministerul Economiei si Finantelor
MIRA Ministerul Internelor si Reformei Administrative
MMDD Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
MMFES Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
NUTS Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale de Statistica
OECD Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
OJPDRP Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
ONG Organizatie Non Guvernamentala
ONRC Oficiul National al Registrului Comertului
OPCP Oficiul de Plati si Contractare PHARE
OS Obiective Strategice
OSC Obiective Strategice Comune
PAC Politica Agricola Comuna
PDNC Plati Directe Nationale Compensatorii
PERE Planul European de Redresare Economica
PFA Persoana Fizica Autorizata
PND Planul National de Dezvoltare
PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala
PNR Programul National de Reforme
PIB Produsul Intern Brut
PNS Plan National Strategic
PO Program Operational
POR Program Operational Regional
POS Program Operational Sectorial
POSDRU Program Operational Sectorial de Dezvoltare Resurse Umane
PPS Puncte Procentuale Standard
PUG Planul de Urbanism General
PUZ Planul de Urbanism Zonal
RGA Recensamântul General Agricol
RNDR Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
RNP Regia Nationala a Padurilor
RNAPR Reteaua Nationala a Ariilor Protejate din România
SAC Arii Speciale de Conservare
SAPARD Programul SAPARD
SAPS Schema de Plati pentru Suprafete Individuale
SAU Suprafata Agricola Utilizata
SCF Sistem de Certificare Forestiera
SCI Situri de Importanta Comunitara
SEA Evaluarea Strategica de Mediu
SMR Cerinte de management obligatorii
SOR Societatea Ornitologica Româna
SPA Arii de Protectie Speciala Avifaunistica
SPCDR Sistemul de Procesare a Cererilor de Dezvoltare Rurala
SSPA Sistemul SAPARD de Procesare a Aplicatiilor
TEP Tone Echivalent Petrol
TIC Tehnologia Informatiei si Comunicarii
UAM Unitate Anuala de Munca
UAT Unitati Administrativ Teritoriale
UDE Unitati de Dimensiune Economica
UE Uniunea Europeana
UE-15 15 state membre ale UE anterior aderarii din 1995
UE-25 25 state membre ale UE dupa aderarea din 2004
UE-27 27 state membre ale UE dupa aderarea din 2007
UM Unitati Munca
UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura
USAMV Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
USR Unitate de Sprijin a Retelei
USDAFAS Departamentul Statelor Unite pentru Agricultura – Serviciul Strain pentru Agricultura
VAB Valoarea Adaugata Bruta