Intrebari & Raspunsuri

Ce trebuie sa aveti in vedere :

 • Realizare unui proiect, de la idee la punerea in practica presupune FOARTA MULTA RABDARE
 • Punerea in practica au unui proiect necesita RESURSE, Materiale , Umane….si BANI
 • Trebuie sa aveti in vedere ca TVA-ul nu este cheltuiala eligibila, concret la o investitie de 10.000 Euro la care se adauga TVA 24 % , valoarea finala este 12.400 , la aceasta valoare contributia dvs. este de 30 % adica 5.400 (3000+2400)
 • In ceea ce priveste cofinantarea , problema consta in gasirea partenerilor ( daca este cazul) si negocierea unui imprumut, subventie , etc. in conditii cat mai bune, nu uitati un imprumut presupune costuri, pe care tot dvs. le veti suporta.
 • Cel mai bine este sa apleati la un consultant, va poate feri de o groaza de nervi si timp pierdut, costul pentru consultanta este intre 3-5% din valoarea proiectului, cost care se plateste dupa aprobarea investitiei.
 • Pentru toate programele studiati cu atentie Ghidul Solicitantului
 • Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile în vederea finantarii propriei afaceri trebuie sa va încadrati într-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, sa deveniti unul eligibil.
  Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor încadra, în general, în una din urmatoarele categorii:
  a. Persoana Fizica Autorizata/Asociatie Familiala (PFA/AF).Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, în linii mari acest statut obtinându-se destul de repede si costuri reduse (aproximativ 200-250 RON).
  AVANTAJE: procedura simpla, contabilitate simplificat, impozitare si taxe reduse.
  DEZAVANTAJE: nu se pot face angajari/pot lucra doar membrii asociatiei familiale, persoana trebuie sa aiba studii în domeniul în care se face autorizarea activitatii, limitarea eventualelor extinderi, etc.
  b. Asociatii în domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative
  Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investitia va avea un impact mult mai mare.
  AVANTAJE: investitii cu acoperire mare, întarirea comunitatii, posibilitatea accesarii si altor subventii pentru dezvoltarea asocierii si gruparii fermierilor, împartirea riscului.
  DEZAVANTAJE: procedura de înfiintare mai complexa, taxe si impozite mai mari.
  c. Microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii
  Clasificarea în aceasta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii:
  – microîntreprinderile: pâna la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri;
  – întreprinderi mici: între 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri;
  – întreprinderi mijlocii: între 50 si 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri;
  IMM-urile si microîntreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Societate în Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), s.a, conform legislatiei comerciale nationale.
  Chiar înainte sa demarati alcatuirea documentatiei de finantare rezolvati si clarificati statutul juridic si situatia financiara a entitatii comerciale pe care o aveti. Acest lucru va va scuti de surprize si de eventuala respingere a cererii de finantare.
  Atentie!
  In situatia în care nu sunteti o persoana juridica nou înfiintata, iar statutul juridic va încadreaza în una din categoriile pentru care sunt prevazute raportari financiare (PFA, SRL, SNC, SA etc.), pe lânga certificatul de înmatriculare, proiectul va fi însotit de urmatoarele documente:
  – Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului, însotit de contul de profit si pierdere care trebuie ss reflecte ca rezultatul net este pozitiv, avizate de administratia financiara.- Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, înregistrata la Administratia
  Financiara, pentru situatia în care solicitantul s-a constituit ca persoana juridica anterior depunerii proiectului si nu a avut activitate, de la înfiintare si pâna la data depunerii proiectului.
 • Dintre documentele obligatorii mai fac parte:
  – Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finanaelor Publice, eliberat în conformitate cu legislatia nationala în vigoare
  – Declaratie pe proprie raspundere, prin care solicitantul confirma daca are sau nu obligatii catre banci sau alte institutii financiare, iar în cazul existentei unor astfel de obligatii va atasa:
  – Graficul de rambursare a datoriilor
  – Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare
  – Graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).
  – Cetatenii straini pot accesa o finantare nerambursabila, conform legislatiei în vigoare
 • Ce trebuie sa stiti  pentru alcatuirea cererii de finantare ?
  a. Amplasamentul proiectului – terenul.Pentru a fi eligibila o investitie realizata , aceasta poate sa fie amplasata pe teritoriul României (atât în spatiul rural, cât si în orase sau municipii) în care se pot desfasura, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, activitati încadrate în urmatoarele domenii economice:
  a) productie agricola vegetala si/sau zootehnica si silvica;
  b) procesarea industriala a produselor agricole, silvice pentru prima si a doua procesare (mai putin sectorul silvic pentru a doua procesare);
  c) servicii de turism si de agrement rural.
 • NOTA: Investitii pentru activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie se pot amplasa doar în spatiul rural.
 • Atentie!
  Potentialul beneficiar trebuie sa prezinte o situatie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investitia, acest lucru se va realiza prin  prezentarea  Titlului de proprietate asupra terenului, si/sau tabelul centralizator emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii continând sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare (minim 5 ani de la semnarea contractului), fie un act doveditor al dreptului de folosinta, cum ar fi contractul de concesiune, însotit de adresa emisa de concedent.
  Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba în vedere respectarea cerintelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) si Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). Pentru proiectele care prevad constructii trebuie prezentat si Certificatul de Urbanism.
 • Resursele umane implicate în alcatuirea documentatiei si în proiect
  Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducând la blocaje nedorite în demararea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Fiecare beneficiar, pentru executarea contractului si derularea proiectului în bune conditii, va desemna un responsabil legal si un responsabil tehnic, care îl vor reprezenta în relatiile cu Statul . EXCEPTIE:
  Persoanele Fizice Autorizate, Asociatiile Familiale si Microintreprinderile pot desemna în vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie în acelasi timp si responsabil legal si responsabil tehnic.
  Responsabilul legal este persoana ce detine dreptul de reprezentare si de angajare de fapte comerciale, în conditiile legii, care va semna contractul de finantare cu Autoritatile (în cazul în care cererea va fi selectat?),
  coordonând si raspunzând de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului.
 • Elaborarea proiectului
  Pentru a putea primi fonduri nerambursabile trebuie sa întocmiti un proiect.
  Proiectul trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de Autoritate), precum si o serie de documente justificative, care difera în functie de tipul investitiei alese.
  Proiectul, în functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre dumneavoastr? sau puteti opta pentru:
  – Institutii ale statului abilitate în acest sens
  – Institutii private de consultanta care ofera contra unui comision asistenta completa pentru întocmirea proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, s.a.).