Legislatie

Cadrul legislativ national : 

* H.G. nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008)
*H.G. nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)
*H.G. nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea si functionarea Comitetului national de coordonare a procesului de pregatire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 702/04.08.2004)
*Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional? în România ( MO nr. 577 / 29.06.2004)
*H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hot?rârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale
*H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale
*H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale
*H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare
*H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
*H.G. nr. 381 din 25/04/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse
*Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 193 din 17.03.2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului 1-16 si a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6. (M.O. nr. 377/19.05.2008)
* Memorandum privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013 Achizitii publice
*O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
*H.G.  nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
*O.U.G.  nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
*Ordin   nr. 26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica
*H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotarârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
*Ordinul   nr. 155 din  2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
*Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
*Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
*Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media
*H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
*H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
*H.G.   nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
*O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
*Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
*Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
*H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
*Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate
*Hotarârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
Ajutor de stat :
 O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat
H.G. nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013
Hotarârea nr. 946 din 19 iulie 2006 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale
Lege nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naaionale în domeniul ajutorului de stat
H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
Nereguli :
Ordonanta nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, modificata prin:
Legea nr. 529/2003, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 79/2003
O.G. nr. 94/2004, aprobat? cu modificari prin Legea nr. 507/2004, cu modificarile ulterioare
O.G. nr. 53/2005, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 142/2006
O.G.  nr. 12/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 205/2007
Legea nr. 205/2007
H.G. nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
Decizia Primului-Ministru nr. 205/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Lupta Antifrauda – DLAF
Hotarârea nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
H.G. nr. 1211/2006 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

Informare publica
Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica
Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Management financiar
Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
O.U.G nr. 64 din  03/06/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3154 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

H.G. nr. 491 din 14/05/2008 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale (M.O. nr. 385 din 21.05.2008, Partea I)

Ordinul nr. 3/185/2008 – Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin programul operational sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013″

Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007

Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finantele publice locale

Legea nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor – modifica art. 61 din Legea 500/2002

Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finantele publice

O.G nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.